Polityka Prywatności:

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych osób korzystających z usług Gabinetu Psychoterapii Online Mentana.pl oraz wszystkich usług świadczonych w ramach domeny Mentana.pl ( w tym umówienia konsultacji i kontaktu e-mail), zwanego dalej „Gabinetem”.

Brak akceptacji niniejszej Polityki jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z usług i komunikacji z Gabinetem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skontaktowania się/wysłania zapytania i udzielenia odpowiedzi, a także korzystania z usług Gabinetu.

Administratorem danych osobowych jest  Paulina Janus (zwana dalej Administratorem) prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Paulina Janus w Krakowie.

Komunikacja z Mentana.pl i korzystanie z usług Gabinetu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie:

-danych identyfikujących takich jak: imię, nazwisko, PESEL lub data urodzenia;

-danych kontaktowych takich jak: adres, numer telefonu, adres e-mail;

-danych dotyczących płatności i innych informacji niezbędnych do dokonania rozliczenia i przetwarzania płatności.

w celu udzielenia informacji na temat oferty Gabinetu, komunikacji, obsługi procesu rezerwacji, świadczenia pomocy psychologicznej i usług psychoterapeutycznych.

Dane osobowe objęte są tajemnicą zawodu psychologa / psychoterapeuty. Przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji psychologicznej, prowadzenia sesji w gabinecie oraz online i wystawiania rachunków.

Administrator danych informuje, że dane osobowe są powierzone w ograniczonym zakresie do przetwarzania podmiotowi prowadzącemu księgowość przedsiębiorcy (w zakresie danych koniecznych do wystawienia faktury i/lub danych koniecznych do prowadzenia prawidłowych rozliczeń prawno-podatkowych).

Administrator danych informuje, że dane osobowe są powierzone w ograniczonym zakresie do przetwarzania podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne (w zakresie obsługi korespondencji mailowej i ruchu na stronie internetowej przedsiębiorcy), z jednoczesnym zachowaniem i zobowiązaniem podmiotów przetwarzających do zachowania zasad ochrony danych osobowych. 

W sytuacji korzystania z usługi sesji online przez komunikator Skype, ZOOM lub inny Gabinet zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez wybrany komunikator, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.

Podczas kontaktu za pośrednictwem e-maila, telefonicznie, poczty tradycyjnej lub w inny sposób (np. za pośrednictwem portali społecznościowych) zbierane mogą być takie dane, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, jeśli zostaną przekazane w treści korespondencji. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu uczestniczenia psychologa/psychoterapeuty w procesie superwizji, w którym Psychoterapeuta współpracuje z doświadczonym psychoterapeutą praktykiem lub innymi psychoterapeutami, aby zapewnić bezpieczeństwo toczącej się terapii i rozwój zawodowy.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej. Zakończenie przetwarzania danych osobowych nastąpi po zakończeniu świadczenia pomocy lub usług, za wyjątkiem danych osobowych koniecznych dla wywiązania się z zobowiązań publiczno-prawnych przedsiębiorcy przez okres trwania tych zobowiązań oraz danych koniecznych dla rozstrzygnięcia sporów i roszczeń wynikających ze świadczonych usług przez okres do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Poza przetwarzaniem danych opisanym w powyższych punktach, pisemnym nakazie sądowym uchylenia tajemnicy zawodu psychoterapeuty lub sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia życia lub zdrowia Pana/Pani lub osób trzecich (które to zagrożenie Administrator może zgłosić odpowiednim służbom) żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych.

Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Osoba wyrażająca zgodę ma także prawo do wniesienia sprzeciwu, a także skargi do organu ochrony danych osobowych.

Administrator informuje o możliwości wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kontakt z Administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@mentana.pl

Kopiowanie i zapisywanie treści, zdjęć, części, jak i całości strony www Mentana.pl i przesyłanych w wiadomościach e-mail treści oraz logotypu bez pisemnej zgody Administratora jest zabronione.

Jakiekolwiek informacje dotyczące i obejmujące usługi inne niż świadczone przez Administratora umieszczone na stronach Gabinetu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużące osiągnięciu efektu handlowego nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności.

Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Serwisu a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Administratora.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).